پایه ای ترین و از طرفی مهم ترین آزمون در ارزیابی سیستم شنوایی، آزمون ادیومتری است که طی آن متخصص شنوایی شناسی میزان کم شنوایی و همچنین نوع کم شنوایی را تعیین می کند.

kh06

این آزمون مشتمل بر آزمون های PTA,SDS و SRT است که توسط پزشک گوش و حلق و بینی درخواست می شود. توجه داشته باشید که این آزمون نیازمند همکاری بیمار است از اینرو در کودکان زیر 3 سال معمولا انجام آن امکان پذیر نیست و برای تعیین میزان کم شنوایی از آزمون های دیگری استفاده می شود.