گوش دارای سه بخش اصلی است: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.

گوش خارجی

 sh06

  • لاله گوش – صداها را جمع آوری کرده و به داخل کانال گوش هدایت می کند.
  • کانال گوش (مجرای گوش خارجی) – صداها را به داخل گوش مياني هدایت می کند.

گوش میانی

  • پرده گوش (پرده صماخ) – صدا را به ارتعاش تبدیل می کند
  • استخوان چکشی، سندانی و رکابی – این زنجیره مرکب از سه استخوان کوچک (استخوانچه)  ارتعاشات را به گوش داخلی منتقل میکند.

گوش داخلی

  • گوش داخلی (حلزون) – حاوی مایع مخصوص و سلولهای «موئی» بسیار حساسی است.  این ساختارهای مو مانند ریز ، زمانی که توسط صدا تحریک شوند به ارتعاش درمی آیند.
  • سیستم دهلیزی – حاوی سلول هایی است که در درك حركت فرد و كنترل تعادل دخالت دارند .
  • عصب شنوایی – که از حلزون گوش به مغز کشیده شده است.