بسته به نوع افت شنوایی و علت کم شنوایی، می‌توان با استفاده از روش‌های پیشگیری گوناگونی از بقای سلامت شنوایی افراد اطمینان حاصل کرد. یکی از انواع کاهش شنوایی که می توان به آسانی از آن پیشگیری کرد،

sh04

آسیب‌های مرتبط با قرارگیری در معرض صدا های ناهنجار و شدید است. افراد می‌توانند با پیشگیری از قرارگیری در معرض این صداها و یا استفاده از محافظ‌های شنوایی مناسب مانندگوش‌گیرها (Earplug) یا گوشی‌های ضد صوت (Noise Cancelling Headphone)، مانع بروز این نوع آسیب‌ها شوند.