با استفاده از این آزمون متخصص شنوایی شناسی وضعیت سلامت پرده گوش و گوش میانی را بررسی می کند.در مواردی که گوش دچار عفونت شده باشد، این آزمون تعیین کننده میزان و شدت آن خواهد بود.

 kh0501