امروزه بر اساس پروتکل های جهانی، شنوایی تمامی نوزادان می بایست در بدو تولد مورد ارزیابی قرار گیرد. OAE یک آزمون استاندارد، سریع و قابل اطمینان است که بواسطه آن می توان وضعیت شنوایی نوزاد را تا حد زیادی مشخص کرد.

kh04 

OAE در واقع پاسخی است که از گوش داخلی بواسطه ارسال صدا دریافت می شود. از آنجاییکه این صدا بسیار ضعیف است لذا کوچکترین مشکل در مسیر ارسال صدا نتیجه آزمون را متاثر می کند و از آنجاییکه احتمال وجود مایع جنینی در کانال گوش نوزاد تازه به دنیا آمده بالا است از اینرو در بعضی از نوزادان پاسخ این آزمون منفی خواهد بود. در نتیجه درصورت منفی بودن پاسخ این آزمون در دو هفتگی تکرار می شود.