این آزمون کی از مجموعه آزمون هایی است که برای بررسی علت سرگیجه مورد استفاده قرار می گیرد. سرگیجه می تواند به علت اختلال در گوش داخلی و یا سیستم عصبی مرکزی ( مغز ) باشد.

kh02

آزمون EcochG می تواند تا حدودی منشا این سرگیجه و عدم تعادل را مشخص کند.