تجویز سمعک یک فرایند توانبخشی است که طی آن متخصص شنوایی شناسی با انجام ارزیابی های شنوایی و تعیین میزان کم شنوایی سمعک مناسب را برای فرد کم شنوا تعیین و با تنظیم مناسب در اختیار بیمار قرار می دهد.

 kh01

مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نیکان با داشتن کادر مجرب و امکانات مورد نیاز آماده ارائه خدمات مورد نیاز به کم شنوایان عزیز می باشد.